Uppdraget mottaget

Uppdraget skickas till fotografer som är med hos anlitafotograf.se.
Om ni har några frågor är ni välkomna att maila uppdrag@anlitafotograf.se

Allmänna avtalsvillkor

Avtalsvillkor är viktiga saker. Därför är våra avtalsvillkor är så tydliga, enkla och korta som möjligt. Allt för att du ska läsa och verkligen förstå dem ordentligt.

 1. Allmännt
  1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund/fotograf ("Kund") och Anlitafotograf.se, org. nr 840513-4845 ("AF"), avseende portfolio och verktyg för fotografer ("Tjänsterna").
  2. Kund kan vara näringsidkare. Kund får inte upplåta eller överlåta Tjänsterna (helt eller delvis) till någon annan utan AFs medgivande. Kund kan delegera drift och uppdateringar av portfolio etc. till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte Kundens ansvar enligt detta avtal.
 2. Tjänster
  1. Innehållet i Tjänsterna specificeras i separat orderbekräftelse/faktura samt på AFs webbplats. Uppdateringar av innehållet i Tjänsterna är samtliga kunder tillgodo.
  2. AF tillhandahåller fri support för de tjänster som ingår i Tjänsterna via e-post och information på AFs webbplats.
 3. Avtalstid och uppsägning
  1. Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdats av AF. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för Tjänsterna om ej annat är överenskommet och framgår av orderbekräftelse.
  2. När en avtalsperiod löpt ut, kommer Avtalet att förlängas genom förnyelsefaktura eller på sådant sätt som framgår på AFs webbplats. Kund som trots påminnelse inte betalar enligt AF förnyelserutiner anses ha sagt upp Avtalet. Tjänsten avslutas tidigast efter en (1) vecka från AFs påminnelse om förnyelse.
  3. AF tillämpar ingen bindningstid. Avtalet kan av Kund sägas upp när som helst och utan några skäl. Efter en uppsägning sparas eventuella filer som lagrats genom tjänsten hos AF ytterligare 2 veckor. Se vidare punkt 3:4 och 3:5.
  4. Uppsägning sker snabbast och enklast genom att kund mailar in till uppsagning@anlitafotograf.se ifrån det e-postadress som är kopplad till Kunds konto och ber om uppsägning av Tjänsterna. Uppsägning anses också ha skett om Kund inte betalar faktura för ny avtalsperiod och inte heller betalar efter påminnelser.
  5. Kund som vill säga upp avtalet under betald period, måste styrka sin identitet med användarnamn och lösenord för att meddelande ska vara giltigt. AF bekräftar meddelandet så snart som möjligt, senast inom sju dagar återstående hela månaders avgifter inom 30 dagar.
  6. Avtalet kan av AF sägas upp om Kund bryter mot de villkor som framgår av detta avtal. Denna uppsägning skall ske skriftligen och det ska tydligt framgå när avtalsuppsägningen träder i kraft.
 4. Avgifter
  1. Avgifter för Tjänsterna utgår i form av förskottsbetalning mot faktura. Betalningsvillkoret är 14 dagar netto och betalning sker via Bankgiro, direkt banköverföring eller kontokort.
  2. AF har rätt att ta ut avgift för betalningspåminnelse. Dröjsmålsränta debiteras inte. Om betalning för en ny avtalsperiod uteblir avslutas Tjänsterna tidigast efter 1 vecka. Innan Tjänsterna avslutas skickas påminnelser till Kund via e-post till den adress som Kund har angivit.
  3. Kund skall snarast meddela AF om faktura anses felaktig. Har Kund inom 8 dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall AF medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet intill dess parterna träffat en överenskommelse.
  4. Om sådan överenskommelse inte träffas inom 14 dagar, kan vardera part initiera tvistelösning enligt punkt 8 nedan.
  5. Avgiftsändring meddelas skriftligen och kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.
  6. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.
 5. AFs ansvar
  1. AF utövar ingen kontroll över information som hanteras inom Tjänsterna och AF är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av medvetet eller omedvetet agerande från Kund. AF ansvarar inte för skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller påverkan av AFs servrar.
  2. AF ansvarar endast för skador som AF eller av AF anlitad underleverantör orsakar genom vårdslöshet. AFs skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande avgiften för Tjänsterna under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för Kund eller Kunds kunder.
  3. Begränsning i punkt 6:2 gäller inte sådan skadeståndsskyldighet som följer av tvingande lag.
  4. Kund som drabbas av skada på grund av fel hos AF eller i Tjänsterna måste meddela detta omedelbart. AF lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till AF och inkomma inom skälig tid efter det att Kund märkt eller bort märka grunden för kravet.
  5. AF garanterar inte tillgången till data på Kunds portfolio och ansvarar inte för förlust av data.
 6. Kunds ansvar
  1. Kunden ansvarar för att AF har tillgång till riktig och effektiv kontaktinformation under hela kontraktstiden. AF ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av att kontaktinformationen är felaktig, eller att Kund inte omgående tar del av AFs meddelanden.
  2. Kund laddar endast upp fotografier utan ett eget vattenmärke.*
  3. Kund ansvarar för säker hantering av Kunds användarnamn och lösenord.
  4. Kund ansvarar för att information som hanteras av Kund inom Tjänsterna (eller Kunds verksamhet på AFs webbplats) inte (a) gör intrång i tredje parts rättigheter, (b) på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning, (c) orsakar allvarlig skada, eller (d) är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.
  5. Tjänsterna är avsett endast för att presentera portfolios.
  6. AF förbehåller sig rätten att avgöra när gränsen för olaglig eller uppenbart oförsvarlig verksamhet / innehåll överskrids och vad som är rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för Tjänsterna och AFs webbplats. Kund ansvarar för att skyndsamt agera om AF uppmanar kund att ta bort information inom Tjänserna som enligt AFs skäliga uppfattning är oacceptabel.
  7. AF har rätt att kontrollera information som hanteras inom Tjänsterna i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. AF har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom Tjänsterna om denna information riskerar att orsaka skada för AFs kunder, servrar eller nätverk. Detta gäller även om sådan skada orsakas indirekt genom att innehållet ger upphov till överbelastning eller olagliga angrepp från utomstående.
  8. Avtalet kan sägas upp av AF om Kund bryter mot villkoren i Avtalet. Innan uppsägning verkställs ska AF, om det är möjligt, ge Kund skälig tid för att vidta rättelse. Om innehållet eller verksamheten på Kundens portfolio ger upphov till överbelastning eller andra säkerhetsproblem i Tjänsterna, som kan antas hota funktionen på andra Kunders portfolios, förbehåller sig AF rätten att omedelbart - och utan föregående varning - stänga portfolio som orsakar problemen.
  9. Kund som bryter mot detta avtal har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot AF i den omfattning som gäller enligt svensk rätt.
 7. Otillåten användning
  1. Kunden får inte använda Tjänsterna i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Information som lagras inom Tjänsterna eller som annars omfattas av Tjänsterna får inte innehålla:
   • Information som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
   • Datavirus eller annan skadlig kod,
   • Barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter.
  2. AF äger rätt att omedelbart stänga av Tjänsterna och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av Tjänsterna strider mot punkt 7.1 ovan eller om Kunden använder Tjänsterna på ett sätt som riskerar att skada AF.
 8. Övrigt
  1. AF behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), i syfte att fullgöra parternas avtal. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kund har brutit mot villkoren i detta avtal eller om domstol eller myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. AF är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som AF behandlar. AF vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Kunden kan närsomhelst kontakta AFs Kundcenter för att få mer information om AFs personuppgiftsbehandling, samt för att rätta eventuella felaktiga personuppgifter.
  2. Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
  3. AF har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen till samtliga kunder på sidan "Nyheter" som du ser som inloggad fotograf. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkt 3.5.
  4. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

* Syftet är att det ska bli bra miniatyrer och att besökare ska få ett enhetligt intryck när de kollar igenom fotografierna och det möjliggör en mer rättvis presentation. Vattenmärke med "(c) Ditt namn" samt texten "anlitafotograf.se" läggs automatiskt på när bilderna laddas upp.

Avtalsdatum: 2013-09-19

Fotograf?

Gå inte miste om uppdrag.
Ägna mer tid åt fotografering och mindre åt marknadsföring.

Läs mer

Skapa portfolio